Producenci

Najczęściej kupowane

Ważne Informacje

Zwrot Produktu i odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdujęcego się na stronie sklepu Internetowego w zakładce: "Formularz odstąpienia".

3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem nie obowiązuje:

-w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

-w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Zwrot Produktu przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres który zostanie przesłany klientowi po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Więcej informacji w pkt.8 Regulaminu.

Zwrot i reklamacja towaru

Reklamacje:

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Fatimska 20/43, 31-831 Kraków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zdobywcyokazji.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  • (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi zostały uregulowane w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Rękojmia stanowi ustawową odpowiedzialność Sprzedawcy w sytuacji, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową, a w szczególności w sytuacji, gdy Produkt:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, gdy sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (np. zastawem), a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku wystąpienia wady Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Więcej informacji w pkt.6 i pkt.7 Regulaminu.