Producenci

Najczęściej kupowane

Ważne Informacje

Nowe produkty

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Tomasz Sobol ST Project z siedzibą przy ul. Fatimskiej 20/43 w Krakowie 31-831, NIP 6782747494, zwana dalej "Administratorem". Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@zdobywcyokazji.pl .

3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  • a. imię i nazwisko
  • b. adres poczty elektronicznej e-mail
  • c. adres zamieszkania lub siedziby oraz adres korespondencyjny
  • d. numer telefonu
  • e. numer NIP
  • f. datę urodzenia

4. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

6. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

7. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

8. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

9. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.